Privatumo politika

UAB „Beladenta“ (toliau vadinama Klinika) rūpinasi savo pacientų privatumu. Ši privatumo politika suteiks Jums informaciją kaip mes tvarkome pacientų asmens duomenis.

BENDROSIOS NUOSTATOS

 • Jūsų asmens duomenų valdytojas yra Klinika.
 • Klinikos kontaktiniai duomenys: juridinio asmens kodas: 300887039; adresas: Santariškių g. 57-4, Vilnius, tel.: +370 699 85200 ir +370 655 68198.

KLINIKOJE TVARKOMI PACIENTŲ IR PACIENTŲ ATSTOVŲ ASMENS DUOMENYS

 • Klinika teikdama odontologines paslaugas tvarko šiuos pacientų asmens duomenis: vardą, pavardę, namų adresą, gimimo datą, asmens kodą, asmens tapatybės dokumento duomenis, elektroninio pašto adresą, telefono numerį. Klinika teikdama odontologines paslaugas tvarko ir pacientų sveikatos duomenis: paciento buvimo Klinikoje faktus, duomenis apie paciento sveikatos būklę, diagnozę, taikytas diagnostikos, gydymo ir slaugos priemones, laikiną nedarbingumą. Klinika taip pat tvarko duomenis apie paciento atstovą: vardą, pavardę, elektroninio pašto adresą, telefono numerį.

Asmens duomenų tvarkymo tikslai ir teisinis pagrindas

 • Aukščiau nurodyti asmens duomenys yra reikalingi asmens tapatybės nustatymui bei odontologinių paslaugų teikimui ir juos tvarkyti Kliniką įpareigoja Lietuvos Respublikos teisės aktai. Nepateikus šių duomenų odontologinės paslaugos negali būti teikiamos.

 • Aukščiau nurodyti asmens duomenys gali būti tvarkomi įsiskolinimo valdymu tikslu, jeigu pacientas neatsiskaito su Klinika sutartyje numatytais terminais. Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas suteikia teisę tvarkyti asmens duomenis, jeigu tvarkyti duomenis būtina siekiant teisėtų duomenų valdytojo interesų ir/ar siekiant pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus.

 • Paciento asmens duomenys: vardas, pavardė, duomenys apie suteiktas odontologines paslaugas yra tvarkomi Klinikos buhalterinės apskaitos vedimo tikslu. Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas suteikia teisę tvarkyti asmens duomenis, jeigu tvarkyti duomenis būtina siekiant teisėtų duomenų valdytojo interesų.

 • Paciento ir paciento atstovo asmens duomenys: vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, telefono numeris tvarkomi priminimo apie užregistruotus vizitus ir informavimo apie Klinikos paslaugas tikslu, jeigu yra gaunamas raštiškas paciento ar paciento atstovo sutikimas tokių duomenų tvarkymui.

Asmens duomenų saugojimo terminas

  • Pacientų asmens duomenys tvarkomi odontologinių paslaugų teikimo tikslu saugomi teisės aktų nustatytą terminą (15 metų).

  • Pacientų asmens duomenys tvarkomi įsiskolinimo valdymo tikslu saugomi tol kol trunka teisinis ginčas su pacientu.

  • Pacientų asmens duomenys tvarkomi Klinikos buhalterinės apskaitos vedimo tikslu saugomi teisės aktų nustatytais terminais.

  • Pacientų ir pacientų atstovų asmens duomenys priminimo apie užregistruotus vizitus ir informavimo apie Klinikos paslaugas tikslu saugomi du metus nuo sutikimo atšaukimo arba nuo Klinikos sprendimo nebetvarkyti asmens duomenų priminimo apie užregistruotus vizitus ir informavimo apie Klinikos paslaugas tikslu priėmimo dienos.

Asmens duomenų teikimas

  • Pacientų asmens duomenys tvarkomi odontologinių paslaugų teikimo tikslu tretiesiems asmenims teikiami tik pacientų raštišku sutikimu, išskyrus įstatymų numatytus atvejus.

  • Pacientų asmens duomenys be paciento raštiško sutikimo gali būti teikiami sveikatos priežiūros įstaigoms, kuriose yra/buvo gydomas, slaugomas pacientas ir kompetentingoms institucijoms vadovaujantis Lietuvos Respublikos pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymu bei kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais.

  • Teikiant odontologines paslaugas, apmokamas iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšų (dantų protezavimo paslaugos), pacientų asmens duomenys (vardas, pavardė, asmens kodas, suteiktų odontologinių paslaugų aprašymas) teikiami teritorinėms ligonių kasoms.

  • Pacientų asmens duomenys tvarkomi įsiskolinimo valdymo tikslu gali būti teikiami advokatams, įsiskolinimų valdymo ir išieškojimo bendrovėms, antstoliams, teismams, kitiems su skolos išieškojimu susijusiems subjektams, tačiau tik tiek kiek tai būtina skolos išieškojimui.

  • Pacientų asmens duomenys tvarkomi Klinikos buhalterinės apskaitos vedimo tikslu be paciento sutikimo jokiems gavėjams neteikiami, išskyrus įstatymų numatytus atvejus.

  • Pacientų ir pacientų atstovų asmens duomenys tvarkomi priminimo apie užregistruotus vizitus ir informavimo apie Klinikos paslaugas tikslu be paciento ar paciento atstovo sutikimo jokiems gavėjams neteikiami, išskyrus įstatymų numatytus atvejus.

Duomenų naudojimo tikslas ir teisinis pagrindas

 • Pacientų vaizdo duomenys gaunami iš Klinikos fotokamerų tvarkomi tik odontologinių paslaugų teikimo tikslu. Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas suteikia teisę tokius duomenis tvarkyti, jeigu jie būtini sveikatos priežiūros paslaugų teikimui. Pacientas atskiru raštišku sutikimu turi teisę leisti Klinikai nuasmenintus (anoniminius) vaizdo duomenis tvarkyti ir mokslo ar rinkodaros tikslais.

Asmens duomenų saugojimo terminas

  • Pacientų vaizdo duomenys tvarkomi odontologinių paslaugų teikimo tikslu prilyginami medicinos dokumentų duomenims ir saugomi teisės aktais medicinos dokumentų saugojimui nustatytą terminą (15 metų).

Asmens duomenų teikimas

  • Pacientų vaizdo duomenys tvarkomi odontologinių paslaugų teikimo tikslu tretiesiems asmenims teikiami tik pacientų raštišku sutikimu, išskyrus įstatymų numatytus atvejus.

 • Klinika tvarko asmens vaizdo duomenis, gautus iš Klinikos vaizdo stebėjimo kamerų: vaizdo įrašus Klinikos patalpose. Vaizdo stebėjimo kameromis stebimas Klinikos laukiamasis, įskaitant registratūrą. Ant įėjimo į vidaus patalpas durų yra pakabintas skelbimas, įspėjantis į patalpas patenkančius asmenis apie patalpų stebėjimą vaizdo kameromis.

Duomenų naudojimo tikslas ir teisinis pagrindas

 • Pacientų vaizdo duomenys gaunami iš Klinikos vaizdo stebėjimo kamerų tvarkomi Klinikos ir pacientų interesų apsaugos tikslu, siekiant apsaugoti Klinikos pacientus, darbuotojus bei Klinikos turtą. Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas suteikia teisę tokius duomenis tvarkyti, jeigu jie būtini siekiant teisėtų duomenų valdytojo interesų.

Duomenų saugojimo terminas

  • Vaizdo duomenys saugomi ne ilgiau kaip 1,5 mėnesio. Įvykus incidentui, vaizdo duomenys saugomi tol kol trunka teisiniai ginčai, susiję su įvykusiu incidentu.

Duomenų teikimas

  • Vaizdo įrašai gali būti naudojami kaip įrodymas teismuose ir kitose valstybės ar savivaldybės institucijose, atstovaujant Klinikos interesus.

 • Klinikoje tvarkomi garso įrašų duomenys, gaunami įrašius registratūros darbuotojų pokalbius telefonu. Klinikoje įrašomi visi pokalbiai, kurie įvyksta paskambinus registratūros telefono numeriais: +370 699 85200 ir +370 655 68198. Paskambinus registratūros telefono numeriu, skambinantysis privalo būti įspėjamas apie tai, kad jo pokalbis su registratore bus įrašytas.

Duomenų naudojimo tikslas ir teisinis pagrindas

 • Garso įrašų duomenys, gaunami įrašius registratūros darbuotojų pokalbius telefonu tvarkomi siekiant užtikrinti kokybišką registratorių darbą ir palengvinti ginčų sprendimą tarp pacientų ir Klinikos. Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas suteikia teisę tokius duomenis tvarkyti, jeigu jie būtini siekiant teisėtų duomenų valdytojo interesų.

Duomenų saugojimo terminas

  • Garso įrašų duomenys saugomi ne ilgiau kaip 1,5 mėnesio. Įvykus incidentui, garso įrašų duomenys saugomi tol kol trunka teisiniai ginčai, susiję su įvykusiu incidentu.

Duomenų teikimas

  • Garso įrašų duomenys gali būti naudojami kaip įrodymas teismuose ir kitose valstybės ar savivaldybės institucijose, atstovaujant Klinikos interesus.

ASMENS DUOMENŲ SAUGUMAS

 • Pacientų asmens duomenys yra tvarkomi įgyvendinant atitinkamas organizacines ir technines saugumą užtikrinančias priemones, kurios padeda apsaugoti asmens duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.

PACIENTŲ TEISĖS

 • Pacientai turi teisę prašyti, kad Klinika leistų nemokamai susipažinti su jų asmens duomenimis ir juos ištaisytų arba ištrintų arba apribotų duomenų tvarkymą arba teisę nesutikti, kad duomenys būtų tvarkomi. Šios pacientų teisės įgyvendinamos Bendrojo duomenų apsaugos reglamento ir kitų teisės aktų nustatytais atvejais ir tvarka.

 • Pacientai turi teisę atšaukti savo sutikimą tvarkyti asmens duomenis, jeigu toks sutikimas buvo suteiktas. Sutikimą pacientai gali atšaukti elektroniniu paštu arba bet kokiu kitu pacientams patogiu būdu.

 • Pacientai, manantys, kad yra pažeidžiamos jų teisės dėl asmens duomenų tvarkymo, turi teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

KLINIKOS INTERNETO SVETAINĖJE NAUDOJAMI SLAPUKAI

 • Klinikos interneto svetainėje http://beladenta.lt/ yra naudojami slapukai (angl. cookies). Slapukai yra nedidelė rinkmena, kuri apsilankius svetainėje išsaugoma Jūsų kompiuteryje arba judriojo ryšio įrenginyje. Jie skirti pagerinti interneto svetainės funkcionalumą, taip pat analizuoti lankytojų elgseną bei rinkti statistinius duomenis.

 • Slapukai nenaudojami Jūsų tapatybei nustatyti.

 • Jūs turite teisę atsisakyti slapukų, parinkę atitinkamas nuostatas savo interneto naršyklėje arba paspausdami atitinkamą nuorodą mūsų interneto svetainėje, tačiau dėl to gali pablogėti interneto svetainės funkcionalumas.

 • Klinikos internetinėje svetainėje naudojami šie slapukai:

  _ceg.s – Slapukas saugo informaciją apie vartotojo sesiją.

  _ceg.u – Slapukas saugo informaciją apie konkretaus vartotojo veiksmus.

  _ga – Slapukas renka informaciją apie vartotojų elgseną svetainėje ir yra naudojamas siekiant išsaugoti statistinę informaciją.

  _gat – Slapukas naudojamas užklausų srauto valdymui.

  _gid – Slapukas naudojamas atskirti vartotojus.

  IDE – Slapukas naudojamas registruoti vartotojo veiksmus po reklamos peržiūros arba paspaudimo su tikslu įvertinti efektyvumą ir pateikti atitinkamas reklamas.

  wordpress_* – turinio valdymo sistemos slapukas.

  NID, CONSENT, 1P_JAR – „Google“ slapukai naudojami naudotojų lankomumo ir veiksmų analizei.

How to enable JavaScript in your browser